Rehabilitácia pre deti a mládež s downovým syndrómom

Rehabilitácia pre deti a mládež s downovým syndrómom

Mgr. Anita Hermanová

Zástupca riaditeľa

Intenzívna rehabilitácia dáva deťom a mladým ľuďom s Downovým syndrómom a ich rodičom čas a priestor upriamiť pozornosť na ich špeciálne potreby. Kým v prvých rokoch života sa rehabilitácia zameriava na zdravý motorický a kognitívny vývoj, u dospievajúcich sa pozornosť sústreďuje na podporu ich samostatnosti. Najmä pre malé deti môže včasná rehabilitácia trvalo zlepšiť kvalitu života a prirodzeným spôsobom podporiť ich sociálne začlenenie do spoločnosti. 

Je nesmierne dôležité, vytvoriť pre rodiny motivačné prostredie, v ktorom budú podporovaní pri rozvíjaní osobnosti detí s Downovým syndrómom skúsenými odborníkmi a najnovšími medicínskymi metódami. 

Vaša cesta s nami

Naše multimodálne chápanie terapie znamená podporu motorických zručností a pohybových cvičení, zmyslového vnímania svojho tela, tréning jemnej motoriky a komunikačných schopností, porozumenia reči a vyjadrovania, poradenstvo pri problémoch s príjmom potravy či riešenie iných špecifických problémoch dieťaťa či dospievajúceho s Downovým syndrómom.

Naše ciele pre Vaše dieťa:

 • Posilňovanie pohybového aparátu
 • Rozšírenie pohybového repertoáru podporovaním pohybových zručností 
 • Osteopatia/manuálna terapia
 • Podpora komunikačných schopností a porozumenia
 • Logopedická stimulácia v oblasti tváre a ústnej dutiny (žutie, prehĺtanie, zatváranie úst, schovanie jazyka)
 • Podpora všestranného rozvoja osobnosti
 • Tréning koordinácie rukaoko, jemnej motoriky
 • Zlepšenie pamäti a vnímania, kognitívnych schopností
 • Nácvik samoobslužných činností pri každodenných úlohách
 • Zlepšenie sociálnej interakcie s inými ľuďmi
 • Rozvíjanie a posilňovanie vlastných kompetencií 
AXIS je bezpečným miestom, kde sa deťom dostane najlepšej možnej podpory a budú sa môcť formovať podľa ich osobnostných predpokladov a potenciálu. Naše terapeutické a lekárske postupy sú zamerané na vytvorenie rovnocenného vzťahu medzi dieťaťom a odborníkom na úrovni očí, s cieľom spoločne vyvinúť individuálne prispôsobené a optimálne stratégie rehabilitácie.
Využitie záťažových oblekov v neurorehabilitácii

Využitie záťažových oblekov v neurorehabilitácii

Dr. Bohdan Boiko

neurológ, medicínsky riaditeľ

Metóda dynamickej proprioceptívnej korekcie

Na základe našich skúseností v neurorehabilitácii sa snažíme neustále zdokonaľovať používané metódy s cieľom skvalitniť rehabilitačnú starostlivosť a dosiahnuť maximálne možné pozitívne výsledky u každého klienta. 

Metóda dynamickej proprioceptívnej korekcie je jednou zo základných metód, ktoré využívame v našom koncepte AXIS. Táto metóda je založená na použití rôznych korekčných záťažových oblekov, ktoré plnia funkciu dynamickej ortézy. Prototyp obleku sa zrodil v 70. rokoch minulého storočia pod názvom „Penguin Suit“. Bol vyvinutý v ruskej vesmírnej medicíne a jeho úlohou bolo chrániť astronautov pred poškodeniami tela a mozgu po lete vo vesmíre. Neskôr sa táto technológia stala základom pre terapeutický oblek, ktorý používame aj my pri starostlivosti o pacientov s rôznymi neuromotorickými poruchami.

Záťažový oblek funguje ako systém elastických prvkov: krátkych nohavíc, vesty topánok a nastaviteľných gúm s rôznym odporom, ktoré vytvárajú individuálne nastaviteľnú ortézu, ktorá pomáha stabilizovať telo, koriguje pohyby a vytvára potrebnú úroveň a smer odporu pre každý prevedený pohyb. Jeho hlavným účelom je poskytnúť kompresiu, oporu a zvýšenie proprioceptívnej stimulácie, čo umožňuje pacientovi lepšie vnímať svoje telo a zlepšiť svalovú funkciu. Oblek je navrhnutý tak, aby pôsobil ako „dynamický exoskelet“, pretože podporuje pohyb pomocou externého mechanizmu. V súčasnosti okolo 1 000 zariadení na celom svete používa oblek pod názvom Adeli oblek, Regent, Therasuit, NeuroSuit a ďalšie. Oblek zvyšuje efektivitu neurofyziologických cvičení vďaka zosilneniu aferentných impulzov do mozgu pacienta, ako druh mäkkej ortézy stabilizuje držanie tela a koriguje pohyby pacienta, čím pomáha dostať pod kontrolu patologické reflexy.

Pre proces liečby má zásadný význam tak energetická primeranosť záťaže vytvorenej silovým systémom obleku, ako aj optimálna voľba jej vektorového rozloženia, berúc do úvahy motorický stereotyp vytvorený patologickými svalovými synergiami u pacienta počas mnohých rokov ochorenia, vrátane obvyklého postavenia končatín v horizontálnej a vertikálnej polohe tela.

V dôsledku vytvárania záťaže na antigravitačné svaly pri vykonávaní vybraných cvičení v korekčných záťažových oblekoch dochádza k relatívnej normalizácii aferentného toku zo svalovo-kĺbového aparátu. To následne vedie k aktivácii centrálnych štruktúr mozgu zodpovedných za riadenie motorických aktov a vytvára predpoklady pre stimuláciu formovania zaostávajúcich funkčných systémov motorického centra.

Na základe skúseností z dlhoročnej práce s rôznymi korekčnými záťažovými oblekmi (Adeli, TheraSuit, TheraTogs, Regent) môžeme povedať, že každý z nich má svoje špecifiká. Preto sa, pre maximálnu účinnosť, v každom jednotlivom prípade rozhodujeme o použití jedného alebo druhého korekčného zaťažového obleku. Pričom sa snažíme nájsť nové efektívne možnosti zdokonaľovania existujúcich korekčných záťažových oblekov a súčasne vyvíjať vlastnú verziu korekčného záťažového obleku.
Poradňa pre rizikové deti

Poradňa pre rizikové deti

Ing. Jana Sabová

správca nadácie, Nadácia AXIS

Narodenie dieťatka je pre väčšinu z nás tá najšťastnejšia udalosť v rodinnom živote. Situácia sa však diametrálne líši, ak s dieťatkom nie je všetko v poriadku. Hoci sa pri pôrode môže situácia veľmi rýchlo skomplikovať, nik si nechce pripustiť, že sa mu môže narodiť dieťatko so zdravotným znevýhodnením. Už počas tehotenstva niektorí rodičia musia čeliť nečakanej situácii, keď im lekár oznámi diagnózu dieťatka. Títo rodičia však už pri pôrode vedia, čo ich čaká a sú tak aspoň teoreticky pripravení na novú situáciu.

Iné je to pri narodení zdravého dieťaťa. Niektoré z týchto detí spadajú do skupiny rizikových detí na základe odporučenia od pediatra, mnohé sa tam dostanú časom, lebo rodičom samotným sa niečo na vývoji ich dieťatka nepozdáva. U rizikových bábätiek netreba čakať na to, či dieťa dobehne svojho rovesníka, ani netreba nechávať nič na náhodu.

Ťažkú situáciu zažili aj rodičia Amálky. Po narodení malej princeznej ich čakalo prekvapenie – diagnóza obštrukčný 3-komorový hydrocefalus. Začal kolotoč vyšetrení, operácia na zavedenie shuntu a keďže rodičia nechceli vyčkávať, začali hľadať. Aby toho nebolo málo, Amálke bola diagnostikovaná ľavostranná hemiparéza. Pri hľadaní informácií rodičia s malou Amálkou narazili na naše centrum a dostali sa do starostlivosti odborníkov v AXIS Medical.

A dobre urobili, pretože Amálka toho stihla už viac ako dosť. Čo za ten čas dosiahla? Lepšie používa ľavú ruku, má lepší a silnejší úchop a držanie predmetov v ľavej ruke, tiež lepšie rozpráva, rozšírila sa jej slovná zásoba a používa ucelené vety. Zlepšila sa zraková kontrola pre ľavú stranu a tiež samostatná chôdza. To všetko vďaka svojim rodičom, ktorí neváhali, nečakali a konali.

Máte niekoľkomesačné dieťa, nepozdáva sa Vám jeho vývoj a lekár stále hovorí, že to dobehne, treba vyčkať? Tak nasledujte kroky Amálkiných rodičov a nestrácajte drahocenný čas a prihláste sa do nášho projektu Poradňa pre rizikové deti.

Náš projekt je formou pobytovej včasnej intervencie. Je prístupom resp. spôsobom riešenia dôsledkov zdravotného postihnutia založeného na tímovej spolupráci špecialistov – fyzioterapeuta, neurológa, logopéda, ergoterapeuta, psychológa a ďalších odborníkov.
Nadácia AXIS v spolupráci s OZ Malíček, s rehabilitačným centrom AXIS Medical a Nadáciou Jána Korca pravidelne organizuje projekt Poradne pre rizikové deti.

Viac info: https://www.nadaciaaxis.sk/nasa-cinnost/projekty/

Klinická logopédia v neurorehabilitácii

Klinická logopédia v neurorehabilitácii

PaedDr.Adelaida Fábianová

Garant, klinický logopéd

Klinická logopédia zohráva v neurorehabilitácii významnú úlohu. Holistickým prístupom je vykonávaná dôsledná diagnostika a terapia porúch komunikácie a reči, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku:

 • Neurologických porúch alebo poškodenia mozgu kde veľkú skupinu pacientov tvorí NCMP- mozgový infarkt, traumatické poranenie mozgu, demencia, Parkinsonove ochorenie, Skleróza multiplex, ALS, bdelá kóma a iné.
 • Neurovývinových ochorení, ktoré významne vplývajú na vývin psychomotoriky vrátane komunikačných schopností a reči u detí. Významné sú symptómy oslabenej pamäte, porozumenia, fonologického rozlišovania zvukov a hlások, schopnosti čítania a písania, zvýšením alebo znížením senzitivity, sociálne a emočné aspekty komunikácie. Tieto symptómy sprevádzajú primárne napr. deti s autizmom, ADHD, dyspraxiou, dyslexiou, DMO
 • Genetických ochorení (Rettov syndróm, Prader Willy syndróm, Angelman syndróm, Downov syndróm a mnohé iné)
 • Myofunkčných ochorení (nesprávny tlak jazyka na zuby počas prehĺtania, súhyby svalových skupín…..)
 • Onkologických ochorení (tumory mozgu…)

Samostatnou kapitolou sú:

 • Poruchy príjmu potravy v zmysle narušeného spracovania potravy v ústach (nedokonalé žuvanie, hryzenie, vypadávanie potravy z úst, odmietanie jedla inej konzistencie ako jemné pyré či penetrácia až aspirácia potravín je častým symptómom viacerých primárnych ochorení. Počnúc predčasne narodenými deťmi, deťmi nejasnou diagnózou, psychomotorickým oneskorením, po kraniotraumách, náhlych cievnych mozgových príhodách…

V rehabilitačnom centre sa zaoberáme pacientmi bez vekového obmedzenia.

Mimoriadne je dôležitá logopedická intervencia u detí v ranom veku. V tomto období sa vyvíjajú základné rečové a jazykové schopnosti, ktoré majú významný vplyv na neskoršie komunikačné a kognitívne schopnosti dieťaťa. Pri práci s deťmi sa logopéd zameriava najmä na:

 1. Hodnotenie vývinu reči a jazyka: systematické hodnotenie rečového a jazykového vývinu u detí v ranom veku. Toto hodnotenie môže zahŕňať sledovanie vývoja fonológie (zvukov reči), slovnej zásoby, gramatiky a schopnosti komunikovať.
 2. Skorú intervenciu: Skorá intervencia efektívne zmierňuje či odstraňuje problémy ešte pred tým, ako sa zautomatizujú patologické vzory reči, prijímania potravy.
 3. Terapiu kŕmením: nácvik správnych stratégií počas jedenia a pitia
 4. Rozvoj fonologických zručností: Logopéd pomáha deťom rozvíjať fonologické zručnosti, ktoré sú kľúčové pre správne rozpoznávanie a produkovanie zvukov reči, čo je dôležité pre následný vývin čítania a písania.
 5. Edukáciu rodiny: Logopéd pracuje s rodinou dieťaťa, aby im poskytol informácie a stratégie na podporu rečového a jazykového vývinu doma. Rodičia a iní členovia rodiny sú kľúčovými partnermi v procese podpory komunikačných zručností dieťaťa.
V rámci diagnostických terapeutických postupov využívame najnovšie techniky metodiky. Logopedický tím je držiteľom mnohých certifikátov, ktoré ich oprávňujú vykonávať špecifické prístupy. Jedným z nich je i Orofaciálna a intraorálna stimulácia, ktorej aplikáciou sa eliminuje patologické svalové napätia v oblasti tváre a artikulačných orgánov a zároveň stimuluje ich správny pohyb.
Loading...