Poisťovne

Axis Medical Center je súkromné rehabilitačné zariadenie, ktoré ponúka nadštandardnú zdravotnú starostlivosť v oblasti neurorehabilitácie, výkony si však klient hradí ako samoplatca. Hoci naše centrum nemá uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami, pri splnení podmienok je možné získať príspevok na zdravotnú starostlivosť poskytnutú nezmluvným poskytovateľom. Príspevok nie je poskytnutý v plnej výške a jeho výška závisí od danej poisťovne a rehabilitačného programu.

Ako postupovať:

1.

Po dohodnutí termínu rehabilitácie v Axis Medical Center, poistenec podáva v príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne Žiadosť o poskytnutie príspevku u nezmluvného poskytovateľa.

Žiadosť na stiahnutie:

2.

Žiadosť o príspevok musí byť podaná pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti, výlučne iba na tlačive danej poisťovne spravidla 20-30 pracovných dní pred plánovanou zdravotnou starostlivosťou. Pacient vyplní prvú časť tlačiva, ktorú následne zašle do Axisu.

3.

Axis Medical Center na základe dohodnutého diagnosticko-liečebného postupu doplní žiadosť o informácie potrebné zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a posiela vyplnené tlačivo pacientovi, ktorý ho následne pošle na svoju pobočku zdravotnej poisťovne na posúdenie. Nárok na príspevok vzniká až na základe posúdenia a následného súhlasu poisťovne pred poskytnutím schválenej zdravotnej starostlivosti.

4.

Po absolvovaní rehabilitačného pobytu pacient predloží originál o zaplatení (faktúra) a lekársku správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Po kontrole dokladov bude poistencovi zaslaný príspevok spravidla do 20-30 pracovných dní. Poistenec má nárok na vyplatenie príspevku na zdravotnú starostlivosť vo výške a rozsahu vopred schváleného zdravotnou poisťovňou na základe predloženia dokladov.

Viac informácií:

Loading...