Rehabilitácia pre deti a mládež s downovým syndrómom

Mgr. Anita Hermanová

Zástupca riaditeľa

Intenzívna rehabilitácia dáva deťom a mladým ľuďom s Downovým syndrómom a ich rodičom čas a priestor upriamiť pozornosť na ich špeciálne potreby. Kým v prvých rokoch života sa rehabilitácia zameriava na zdravý motorický a kognitívny vývoj, u dospievajúcich sa pozornosť sústreďuje na podporu ich samostatnosti. Najmä pre malé deti môže včasná rehabilitácia trvalo zlepšiť kvalitu života a prirodzeným spôsobom podporiť ich sociálne začlenenie do spoločnosti. 

Je nesmierne dôležité, vytvoriť pre rodiny motivačné prostredie, v ktorom budú podporovaní pri rozvíjaní osobnosti detí s Downovým syndrómom skúsenými odborníkmi a najnovšími medicínskymi metódami. 

Vaša cesta s nami

Naše multimodálne chápanie terapie znamená podporu motorických zručností a pohybových cvičení, zmyslového vnímania svojho tela, tréning jemnej motoriky a komunikačných schopností, porozumenia reči a vyjadrovania, poradenstvo pri problémoch s príjmom potravy či riešenie iných špecifických problémoch dieťaťa či dospievajúceho s Downovým syndrómom.

Naše ciele pre Vaše dieťa:

 • Posilňovanie pohybového aparátu
 • Rozšírenie pohybového repertoáru podporovaním pohybových zručností 
 • Osteopatia/manuálna terapia
 • Podpora komunikačných schopností a porozumenia
 • Logopedická stimulácia v oblasti tváre a ústnej dutiny (žutie, prehĺtanie, zatváranie úst, schovanie jazyka)
 • Podpora všestranného rozvoja osobnosti
 • Tréning koordinácie rukaoko, jemnej motoriky
 • Zlepšenie pamäti a vnímania, kognitívnych schopností
 • Nácvik samoobslužných činností pri každodenných úlohách
 • Zlepšenie sociálnej interakcie s inými ľuďmi
 • Rozvíjanie a posilňovanie vlastných kompetencií 
AXIS je bezpečným miestom, kde sa deťom dostane najlepšej možnej podpory a budú sa môcť formovať podľa ich osobnostných predpokladov a potenciálu. Naše terapeutické a lekárske postupy sú zamerané na vytvorenie rovnocenného vzťahu medzi dieťaťom a odborníkom na úrovni očí, s cieľom spoločne vyvinúť individuálne prispôsobené a optimálne stratégie rehabilitácie.
Loading...