Klinická logopédia v neurorehabilitácii

PaedDr.Adelaida Fábianová

Garant, klinický logopéd

Klinická logopédia zohráva v neurorehabilitácii významnú úlohu. Holistickým prístupom je vykonávaná dôsledná diagnostika a terapia porúch komunikácie a reči, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku:

 • Neurologických porúch alebo poškodenia mozgu kde veľkú skupinu pacientov tvorí NCMP- mozgový infarkt, traumatické poranenie mozgu, demencia, Parkinsonove ochorenie, Skleróza multiplex, ALS, bdelá kóma a iné.
 • Neurovývinových ochorení, ktoré významne vplývajú na vývin psychomotoriky vrátane komunikačných schopností a reči u detí. Významné sú symptómy oslabenej pamäte, porozumenia, fonologického rozlišovania zvukov a hlások, schopnosti čítania a písania, zvýšením alebo znížením senzitivity, sociálne a emočné aspekty komunikácie. Tieto symptómy sprevádzajú primárne napr. deti s autizmom, ADHD, dyspraxiou, dyslexiou, DMO
 • Genetických ochorení (Rettov syndróm, Prader Willy syndróm, Angelman syndróm, Downov syndróm a mnohé iné)
 • Myofunkčných ochorení (nesprávny tlak jazyka na zuby počas prehĺtania, súhyby svalových skupín…..)
 • Onkologických ochorení (tumory mozgu…)

Samostatnou kapitolou sú:

 • Poruchy príjmu potravy v zmysle narušeného spracovania potravy v ústach (nedokonalé žuvanie, hryzenie, vypadávanie potravy z úst, odmietanie jedla inej konzistencie ako jemné pyré či penetrácia až aspirácia potravín je častým symptómom viacerých primárnych ochorení. Počnúc predčasne narodenými deťmi, deťmi nejasnou diagnózou, psychomotorickým oneskorením, po kraniotraumách, náhlych cievnych mozgových príhodách…

V rehabilitačnom centre sa zaoberáme pacientmi bez vekového obmedzenia.

Mimoriadne je dôležitá logopedická intervencia u detí v ranom veku. V tomto období sa vyvíjajú základné rečové a jazykové schopnosti, ktoré majú významný vplyv na neskoršie komunikačné a kognitívne schopnosti dieťaťa. Pri práci s deťmi sa logopéd zameriava najmä na:

 1. Hodnotenie vývinu reči a jazyka: systematické hodnotenie rečového a jazykového vývinu u detí v ranom veku. Toto hodnotenie môže zahŕňať sledovanie vývoja fonológie (zvukov reči), slovnej zásoby, gramatiky a schopnosti komunikovať.
 2. Skorú intervenciu: Skorá intervencia efektívne zmierňuje či odstraňuje problémy ešte pred tým, ako sa zautomatizujú patologické vzory reči, prijímania potravy.
 3. Terapiu kŕmením: nácvik správnych stratégií počas jedenia a pitia
 4. Rozvoj fonologických zručností: Logopéd pomáha deťom rozvíjať fonologické zručnosti, ktoré sú kľúčové pre správne rozpoznávanie a produkovanie zvukov reči, čo je dôležité pre následný vývin čítania a písania.
 5. Edukáciu rodiny: Logopéd pracuje s rodinou dieťaťa, aby im poskytol informácie a stratégie na podporu rečového a jazykového vývinu doma. Rodičia a iní členovia rodiny sú kľúčovými partnermi v procese podpory komunikačných zručností dieťaťa.
V rámci diagnostických terapeutických postupov využívame najnovšie techniky metodiky. Logopedický tím je držiteľom mnohých certifikátov, ktoré ich oprávňujú vykonávať špecifické prístupy. Jedným z nich je i Orofaciálna a intraorálna stimulácia, ktorej aplikáciou sa eliminuje patologické svalové napätia v oblasti tváre a artikulačných orgánov a zároveň stimuluje ich správny pohyb.
Loading...